Samen verder

Contact

Over Samen Verder

Apanta, GGzE, Novadic-Kentron, PoZoB, PsyZorg en Stroomz hebben eind 2019 de handen ineen geslagen om een regionaal GGZ-samenwerkingsverband op te richten, met als titel ‘Samen Verder; Regionaal Netwerk Mentale Gezondheid’.

In december 2019 hebben de betrokken partijen hiervoor een  samenwerkingsovereenkomst getekend.  Het startsein om flinke stappen te gaan maken! Karin Scheele, medisch directeur van PoZoB en voorzitter van het bestuurlijk overleg van Samen Verder: “Deze overeenkomst was voor ons een hele belangrijke eerste concrete stap om gezamenlijk en integraal aan de slag te gaan met onze regionale ambitie en te behalen doelstellingen”.

In 2020 is het samenwerkingsverband uitgebreid (partneroverzicht). Op dit moment werken we toe naar een regionale vertegenwoordiging vanuit de 15 gemeenten die onderdeel uitmaken van de regio-indeling van de GGD-Brabant ZuidOost. Tegelijkertijd beseffen wij ook al te goed

dat we nog niet alle S-GGZ-partners uit de regio hebben betrokken. Dit is een van de doelen voor 2022.

Ambities
De ambitie van onze samenwerking is tweeledig. Ten eerste dat iedere persoon met een GGZ zorgvraag de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt. Ten tweede om ervoor te zorgen dat wachtlijsten tot het verleden gaan behoren.

Dit doen we door in te zetten op het stimuleren van mentale veerkracht. Dit vraagt om een andere werkwijze, een verandering door echt domein overstijgend te gaan werken. Wij veronderstellen dat door deze andere manier van werken, de wachttijden verminderen en cliënten op de juiste plaats kunnen in- en uitstromen. Wachttijdreductie en substitutie zijn vanuit deze bredere scope geen doel op zich, maar het resultaat van de beweging die we willen maken. Vanuit deze discussie zijn we gekomen tot verbreding van de visie.

Samen Verder wordt (mede) mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ (namens alle zorgverzekeraars).

Vanuit Samen Verder:

 • Bevorderen we de mentale veerkracht, vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid
 • Versterken we het gewone leven, waarbij interventies zo beperkt mogelijk zijn en informele zorg in lokale (bestaande) zorgnetwerken wordt benut en gefaciliteerd.
 • Borgen we de continuïteit en toegankelijkheid van zorg, behandeling en ondersteuning.
 • Staan we garant voor zorg, behandeling en ondersteuning die transparant, trefzeker, tijdig, toetsbaar, kosteneffectief en betaalbaar is.

Nieuws

Resultaten Matched Care

Resultaten Matched Care

In dit project is ervaring opgedaan met een nieuwe werkwijze; het voeren van een Verkennend Gesprek. Hierbij wordt er voorafgaand aan een verwijzing in gesprek gegaan met de patiënt en zijn naasten over...

Lees meer
Programma ‘Bouwen aan de toekomst van GGZ’

Programma ‘Bouwen aan de toekomst van GGZ’

11 december is het zover, de netwerkbijeenkomst van Samen Verder en het Lerend Netwerk van gemeente Eindhoven. Deze dag komen we samen om elkaar te inspireren en vooral met elkaar te verbinden. In een w...

Lees meer
Bouwen aan de toekomst van GGZ

Bouwen aan de toekomst van GGZ

Voor het eerst zullen Samen Verder en het Lerend Netwerk van gemeente Eindhoven de handen ineenslaan om voor jullie een inspirerende bijeenkomst te organiseren. We sluiten met deze bijeenkomst het jaar ...

Lees meer

Projecten

 

Samen Verder zien we als de kraamkamer om pilots te starten vanuit deze domein overstijgende samenwerking. Er zijn een aantal criteria geformuleerd waaraan de projecten moeten voldoen:

 • Prioriteiten regio-analyse
 • Bevorderen mentale veerkracht
 • Relevant voor tenminste 3 sectoren
 • Bereidheid partijen inzet eigen middelen/mensen
 • Duurzaam karakter
 • Het bereik en slagkracht van de regio vergroten
Matched Care

Matched Care

Binnen Samen Verder staan we voor verbetering van de mentale gezondheid van alle burgers in de regio. We handelen vanuit de uitgangspunten van Positieve Gezondheid en vergroten de mentale veerkracht van...

Lees meer
Inzet Ervaringsdeskundigheid

Inzet Ervaringsdeskundigheid

Het doel is om ervaringsdeskundigheid in te zetten in de wijken voor kwetsbare bewoners. In 2022 leggen we de focus op het aanbieden van de WRAP-training. Deze training geeft mensen een instrument in ha...

Lees meer
Inzet zelfhulpmodules

Inzet zelfhulpmodules

De huisartsen van Stroomz en PoZoB stimuleren enkele jaren het gebruik van zelfhulpmodules. Bij lichte klachten kan iemand zelfstandig aan de slag met deze digitale modules, zonder begeleiding van de PO...

Lees meer
Workshops Positief Gezond

Workshops Positief Gezond

Tegenwoordig wordt er breder gekeken naar gezondheid. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn en mensen zijn meer dan wat ze mankeren. Als we focussen op ziekte dan gaat alle aandacht uit naar klachten en...

Lees meer

Organisatiestructuur

 

Alle partijen zijn vertegenwoordigd in het Bestuurlijk Overleg dat zo’n 6 keer per jaar bijeenkomt. Een delegatie vanuit dit Bestuurlijk Overleg komt maandelijks bijeen om lopende zaken te bespreken en de continuïteit en voortgang te borgen. Daarnaast werken we met een Kernteam, waarin de projectleiders van uit de verschillende projecten zitten, aangevuld met andere betrokkenen vanuit de SV-partners. Dit kernteam komt eens in de 6 weken bijeen om voortgang en knelpunten in de projecten met elkaar te bespreken.

Daarnaast is er per project een projectgroep.

 

Partners

Apanta

CZ

Stroomz

Gemeente Best

Contact

Wilt u zich aansluiten bij Samen Verder? Of wil u meer informatie of een oriënterend gesprek? Neem dan contact op!

Annemarie Cromwijk

 • Programmamanager
 • info@samen-verder.org