Resultaten Matched Care

In dit project is ervaring opgedaan met een nieuwe werkwijze; het voeren van een Verkennend Gesprek. Hierbij wordt er voorafgaand aan een verwijzing in gesprek gegaan met de patiënt en zijn naasten over de hulpvraag, hoe het met de patiënt gaat op diverse levensgebieden en onderzoeken we wie het beste welke ondersteuning kan bieden. Bij dit gesprek zijn de partners aanwezig waarnaar doorverwezen kan worden (GGZ, sociaal domein en POH/huisartsen).

Van november 2022 t/m februari 2023 heeft er een pilot plaatsgevonden bij twee huisartsenpraktijken: Achtste Barrier en Parklaan. Na een succesvolle pilot heeft de projectgroep hard gewerkt aan een evaluatie, waar wij jullie graag in meenemen. De evaluatie en pilot hebben cruciale inzichten opgeleverd die Samen Verder zal helpen de aanpak te verfijnen en de dienstverlening voor het Verkennend Gesprek te verbeteren. In deze nieuwsbrief gaan we in op de 3 belangrijkste bevindingen.

  1. Verbeterde zorgcoördinatie en patiëntervaring

Het Verkennend Gesprek bood een platform voor een meer holistische benadering van patiëntenzorg, waarbij zowel GGZ, sociaal domein als POH/huisarts betrokken waren. Dit resulteerde in een breder aanbod van zorgmogelijkheden voor patiënten en een betere matching, wat leidde tot de juiste zorg op de juiste plek. Ook patiënten hebben deze werkwijze als positief ervaren. Een aantal quotes:

“Ben positief verrast door deze aanpak, toch hulp gekregen zonder naar een officiële instantie te moeten met wachttijden, ga hier alsjeblieft mee door!”

“Het gesprek met meerdere personen heb ik als prettig ervaren, 2 verschillende invalshoeken, karakters en expertises”

“Dit vaker toepassen zo, scheelt weer een gesprek 100x herhalen voor mij als patiënt”

  1. Risico’s en leerpunten voor opschaling

Het Verkennend Gesprek is met een pilot begonnen om daarna de mogelijkheden voor opschaling te bekijken. Iets wat nu, na het schrijven van het regioplan, nog crucialer is geworden dan ooit (klik hier voor het regioplan). De evaluatie laat verschillende risico’s en leerpunten zien, zoals het risico van dubbele gesprekken met POH-GGZ, de noodzaak van een betere voorbereiding en training van zorgprofessionals en de behoefte aan een efficiëntere organisatie van de gesprekken om de belasting voor de zorgprofessionals te minimaliseren, zoals bijvoorbeeld een digitale planningstool.

  1. Financiële en organisatorische uitdagingen

De evaluatie wijst op de noodzaak van duidelijke financiële en organisatorische kaders voor de opschaling van de Verkennende gesprekken, inclusief de verdeling van financiële middelen, de rol van zorgverzekeraars en de behoefte aan een centraal coördinatiepunt voor de sociale kaart.

 

Hoe nu verder?

Met de pilot en deze evaluatie is een solide basis gelegd voor de volgende fasen binnen het regioplan Eindhoven – De Kempen. In de komende jaren zal er een aanzienlijke focus liggen op het verder ontwikkelen en prominent positioneren van het Verkennend Gesprek binnen de regio. Hierbij is een uniforme visie tussen de deelnemende organisaties essentieel. Door een vernieuwende benadering van mentale problematiek te introduceren, beoogt dit initiatief een substantiële impact te maken. Samen Verder zal in samenwerking met de bestaande projectgroep uitvoering en invulling geven aan deze doelen en ambities.